وبلاگ هواي تهران

از ترس تا افتخار

Posted in Uncategorized by هوای تهران on 7 فوریه 2010

از کنار روزنامه فروشی جلوی دانشگاه که رد می شدم، طیق معمول یه نگاه به پیشخون انداختم ببینم «ایراندخت» جدید اومده یا نه. آخه از وقتی قوچانی شده سردبیرش یکم قابل شده. «ایراندخت» که نبود اما چیز جالب تری نظرمو جلب کرد. یه پسر جوون، حدود 20ساله، لاغر مردنی و عینکی، داشت از صاحب روزنامه فروشی می پرسید: «این مجله پلیس رو داری؟ این که می گن توش عکسای عاشورا رو انداختن برا شناسایی.»

روزنامه فروش نمی دونست چه روزنامه ای رو میگه، اما من سریع یادم اومد. پریروزا از بچه ها شنیده بودم تو نماز جمعه این هفته، هفته نامه پلیس (امین) رو بین نماز گزارا پخش کردن که چهره های عکسای درگیری روز عاشورا رو شناسایی کنن.

قیافشو ور انداز کردم، آیا بهش میومد اهل شناسایی باشه؟ سنی نداشت، همچین «ارزشی» هم نمیزد!

پسره داشت هی توضیح می داد تا روزنامه فروش دوزاریش بیفته، بی مقدمه پریدم وسط حرفش و گفتم: » چیه؟ تو هم می خوای شناسایی کنی؟»

نگاه مظلومانه ای کرد و گفت: «نه بخدا، می خوام ببینم عکس منم هست یا نه.»

…جا خوردم. با خنده گفتم: » آهان!… نه، من اکثر عکسای عاشورا رو دیدم، هیچ کدوم شبیه تو نبودن. نترس!»

سریع اخم کرد و گفت: «نمی ترسم.» عینکش رو رو چشاش صاف کرد و دوباره گفت: «افتخاره»

چی فکر میکردیم، چی شد؟!

مکثس کردم و گفتم: «بهر حال عکسا تو اینترنت هست، اگه بخوای عکست چاپ بشه باید 22 بهمن خیلی بیشتر تلاش کنی!»

گفت: «اتفاقا اینا رو چاپ میکنن و شلوغش میکنن که مردم بترسن 22بهمن نیان، ولی ما باز میایم!»

روزنامه فروشه دهنشو به سوراخ بزرگ وسط شیشه نزدیک کرد و گفت: «ایوا.. داری بابا!»

Advertisements